Quy chuẩn 03:2020/BCA – Vật liệu chống cháy và ngăn cháy

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

 

2.4. Mẫu kết cấu được bọc bảo vệ bằng các chất hoặc vật liệu chống cháy; mẫu cấu kiện ngăn cháy

2.4.1 Cửa ngăn cháy

Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (HS): 7308.30.00

 

Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử
cửa đi, cửa chắn và cửa sổ 1. Tính toàn vẹn 10.2.2 -TCVN 9311-1:2012 TCVN 9383:2012
2. Tính cách nhiệt 10.2.3 -TCVN 9311-1:2012
Ghi chú: Ngoài phạm vi áp dụng trực tiếp kết quả thử nghiệm theo TCVN 9383:2012, để đánh giá phạm vi áp dụng mở rộng của kết quả thử nghiệm có thể áp dụng BS EN 15269 (hoặc TCVN tương ứng).
Cửa tầng thang máy 1. Tính toàn vẹn 15.1 – TCVN 6396-58 TCVN 6396-58
2. Tính cách nhiệt 15.2 – TCVN 6396-58
cửa cuốn 1. Tính toàn vẹn 10.2.2-TCVN 9311-1:2012 TCVN 9383:2012
2. Tính cách nhiệt 10.2.3 -TCVN 9311-1:2012
Ghi chú: Ngoài phạm vi áp dụng trực tiếp kết quả thử nghiệm theo TCVN 9383:2012, để đánh giá phạm vi áp dụng mở rộng của kết quả thử nghiệm có thể áp dụng tiêu chuẩn BS EN 15269-10:2012 (hoặc TCVN tương ứng).
Cửa kính và vách kính kết hợp 1. Tính toàn vẹn 10.2.2-TCVN 9311-1:2012 TCVN 9383:2012

Phương pháp lấy mẫu, quy cách mẫu cửa đi, cửa chắn và cửa sổ

– Số lượng: 6.2 –  TCVN 9383:2012

– Kích cỡ: 6.1–  TCVN 9383:2012

– Cấu tạo: 7.1 – TCVN 9311-1:2012

Phương pháp lấy mẫu, quy cách mẫu Cửa tầng thang máy

– Số lượng: 7.2 – TCVN 6396-58

– Kích cỡ: 7.3 –  TCVN 6396-58

– Cấu tạo: 7.1 – TCVN 6396-58

Phương pháp lấy mẫu, quy cách mẫu cửa cuốn

– Số lượng: 6.2 –  TCVN 9383:2012

– Kích cỡ: 6.1–  TCVN 9383:2012

– Cấu tạo: 7.1 – TCVN 9311-1:2012

Phương pháp lấy mẫu, quy cách mẫu Cửa kính và vách kính kết hợp

– Số lượng: 6.2 –  TCVN 9383:2012

– Kích cỡ:  Yêu cầu thực tế và phạm vi áp dụng của mẫu thiết kế khi áp dụng

– Cấu tạo: 7.1 – TCVN 9311-1:2012

2.4.2. Vách ngăn cháy

 

Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử
Vách kính ngăn cháy 1. Tính toàn vẹn 10.2.2-TCVN 9311-1:2012 ISO 3009:2003

(hoặc BS EN 1364-1:2015 hoặc TCVN tương ứng)

2. Tính cách nhiệt 10.2.3 -TCVN 9311-1:2012
Ghi chú: Ngoài phạm vi áp dụng trực tiếp kết quả thử nghiệm theo ISO 3009:2003 (hoặc BS EN 1364-1 hoặc TCVN tương ứng), để đánh giá phạm vi áp dụng mở rộng của kết quả thử nghiệm có thể áp dụng BS EN 15254-4:2018 (hoặc TCVN tương ứng).
mặt dựng 1. Tính toàn vẹn 10.2.2-TCVN 9311-1:2012 BS EN 1364-3: 2014, BS EN 1364-4 :2014  (hoặc TCVN tương ứng)
2. Tính cách nhiệt 10.2.3 -TCVN 9311-1:2012
2. Tính cách nhiệt 10.2.3 -TCVN 9311-1:2012
Bộ phận ngăn cách đứng  không chịu tải 1. Tính toàn vẹn 10.2.2-TCVN 9311-1:2012 TCVN 9311-8:2012
2. Tính cách nhiệt 10.2.3 -TCVN 9311-1:2012
Ghi chú: Ngoài phạm vi áp dụng trực tiếp kết quả thử nghiệm theo TCVN 9311-8:2012, để đánh giá phạm vi áp dụng mở rộng của kết quả thử nghiệm có thể áp dụng BS EN 15254 (hoặc TCVN tương ứng). Khi áp dụng BS EN 15254 thì phương pháp thử nghiệm phải thử kết hợp với BS EN 1364-1 :2015.
Bộ phận ngăn cách đứng chịu tải 1. Khả năng chịu tải 10.2.1-TCVN 9311-1:2012 TCVN 9311-4:2012
2. Tính toàn vẹn 10.2.2-TCVN 9311-1:2012
3. Tính cách nhiệt 10.2.3 -TCVN 9311-1:2012
Bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

 

1. Khả năng chịu tải 10.2.1-TCVN 9311-1:2012 TCVN 9311-5:2012
2. Tính toàn vẹn 10.2.2-TCVN 9311-1:2012
3. Tính cách nhiệt Theo 10.2.3 -TCVN 9311-1:2012

 

Phương pháp lấy mẫu, quy cách mẫu Vách kính ngăn cháy

– Số lượng: 6.2 ISO 3009:2003 (hoặc 6.2 BS EN 1364-1:2015)

– Kích cỡ: 6.3 ISO 3009:2003 (hoặc 6.1 BS EN 1364-1:2015)

– Cấu tạo: 6.4 ISO 3009:2003 (hoặc 6.3 BS EN 1364-1:2015).

Phương pháp lấy mẫu, quy cách mẫu mặt dựng

– Số lượng: 6.2 BS EN 1364-3: 2014 (hệ chịu lửa toàn phần) và 6.2 BS EN 1364-4: 2014 (hệ chịu lửa một phần)

– Kích thước: 6.1 BS EN 1364-3: 2014 (hệ chịu lửa toàn phần) và 6.1 BS EN 1364-4: 2014 (bộ phận mặt dựng)

– Cấu tạo: 6.3 BS EN 1364-3: 2014 (hệ chịu lửa toàn phần) và 6.3 BS EN 1364-4: 2014 (hệ chịu lửa một phần)

Phương pháp lấy mẫu, quy cách mẫu Bộ phận ngăn cách đứng   và nằm ngang

– Số lượng: 7.3 TCVN 9311-8:2012

– Kích cỡ: 7.2 TCVN 9311-8:2012

– Cấu tạo: 7.1 TCVN 9311-8:2012

2.4.3 Màn ngăn cháy

Chỉ tiêu kỹ thuật: Tính toàn vẹn và tính cách nhiệt

Mức yêu cầu: 10.2.3 -TCVN 9311-1:2012

Phương pháp thử: TCVN 9383:2012

Phương pháp lấy mẫu, quy cách mẫu 

– Số lượng: 6.2 –  TCVN 9383:2012

– Kích cỡ: 6.1–  TCVN 9383:2012

– Cấu tạo: 7.1 – TCVN 9311-1:2012

Ghi chú: Ngoài phạm vi áp dụng trực tiếp kết quả thử nghiệm theo TCVN 9383:2012, để đánh giá phạm vi áp dụng mở rộng của kết quả thử nghiệm có thể áp dụng BS EN 15269-11:2018(hoặc TCVN tương ứng).

 

2.4.4 Van ngăn cháy

 

Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử
Van ngăn cháy của hệ thống phân phối khí 1. Độ rò rỉ khói ở nhiệt độ môi trường Bảng 1 Tiêu chuẩn ISO 10294-2:1996 ISO 10294-1:1996;

(hoặc TCVN tương ứng)

2. Độ rò rỉ khói khi cháy Bảng 1 Tiêu chuẩn ISO 10294-2:1996
3. Tính toàn vẹn Bảng 1 Tiêu chuẩn ISO 10294-2:1996
4. Tính cách nhiệt Bảng 1 Tiêu chuẩn ISO 10294-2:1996
5. Cơ cấu kích hoạt bằng nhiệt (van ngăn lửa tác động đóng mở bằng cơ cấu nhiệt) Điều 4 Tiêu chuẩn ISO 10294-4:1996 ISO 10294-4:1996
Ghi chú: Ngoài phạm vi áp dụng trực tiếp kết quả thử nghiệm theo ISO 10294, để đánh giá phạm vi áp dụng mở rộng của kết quả thử nghiệm có thể áp dụng BS EN 15882-2:2015 (hoặc TCVN tương ứng).
Van kiểm soát khói 1. Tính toàn vẹn 4.1.1 a) và 4.3.1 (hoặc 4.4.1)    BS EN 12101-8:2011  

BS EN 1366-10:2011

 

2. Tính cách nhiệt Điều 4.1.1 b) của BS EN 12101-8:2011
3. Độ rò rỉ khói khi cháy 4.1.1 c) và 4.3.1 (hoặc 4.4.1)  BS EN 12101-8:2011
4. Tính ổn định cơ học 4.1.1 d) BS EN 12101-8:2011
5. Tính bảo toàn tiết diện Điều 4.1.1 e) BS EN 12101-8:2011
6. Khả năng vận hành ở nhiệt độ cao Điều 4.1.1 f) và 4.3.1 (hoặc 4.4.1)  BS EN 12101-8:2011
Kết cấu chịu lực được bọc bảo vệ bằng chất, vật liệu chống cháy Khả năng chịu tải Kết cấu bê tông cốt thép: Điều 5 BS EN 1992-1-2

Kết cấu thép: 4.2.3 của BS EN 1993-1-2

– Kết cấu bê tông cốt thép: 10.3, 10.5 đến 10.7, Phụ lục A, B, D và E của BS EN 13381-3:2015

– Kết cấu thép: 8 đến 11 của ISO 834-10 và đánh giá theo ISO 834-11 hoặc 13 cùng các Phụ lục A đến E của BS EN 13381-4 (hoặc BS EN 13381- 8:2013)

Phương pháp lấy mẫu, quy cách mẫu Van ngăn cháy của hệ thống phân phối khí

6.1; 6.2 phần 1 và Bảng 1 Tiêu chuẩn ISO 10294-2:1996. Tối thiểu 02 mẫu đối với mỗi chủng loại

Phương pháp lấy mẫu, quy cách mẫu Van kiểm soát khói

Theo Điều 5.2 của BS EN 12101-8:2011 và Điều 5 của   BS EN 1366-10:2011

Phương pháp lấy mẫu, quy cách mẫu Kết cấu chịu lực được bọc bảo vệ bằng chất, vật liệu chống cháy

– Số lượng: 6.1 của BS EN 13381-3 đối với kết cấu bê tông cốt thép; 6.1, 6.6 của BS EN 13381-4 hoặc 7.1, 7.4 của ISO 834-10 đối với kết cấu thép

– Kích cỡ:

+ 4.14 QCVN 06:2020/BXD, 6.2, 6.6 của BS EN 13381-3 đối với kết cấu bê tông cốt thép;

+ 4.14 QCVN 06:2020/BXD, Điều 6.1 của BS EN 13381-4 hoặc 7.2. 7.4 của ISO 834-10 đối với kết cấu thép

– Cấu tạo: 6.3, 6.4 và 6.5 của của BS EN 13381-3 đối với kết cấu bê tông cốt thép; 6.1 của BS EN 13381-4 hoặc 7.2, 7.3 và 7.4 của ISO 834-10 đối với kết cấu  thép

Ghi chú:. Tùy thuộc theo quy định của Quy chuẩn 06:2021/BXD để lựa chọn các chỉ tiêu kỹ thuật theo yêu cầu của quy chuẩn.

 

Xem thêm:

PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

2.1. Máy bơm chữa cháy

2.2. Phương tiện chữa cháy thông dụng

2.3.Các chất chữa cháy

2.4. Mẫu kết cấu được bọc bảo vệ bằng các chất hoặc vật liệu chống cháy; mẫu cấu kiện ngăn cháy

2.5.Thiết bị thuộc hệ thống báo cháy

2.6.Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng khí

2.7.Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng nước

2.8. Đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố

2.9.Trang phục chữa cháy chuyên dụng

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Bạn có muốn bình luận về bài viết này!x
()
x